NAME FROM TO
Miss.Rukmini 01-10-1968 31-05-1973
Smt.V.Chandra Bhanu Niyogi 01-06-1973 27-12-1973
Smt.L.Buchi Sundari 28-12-1973 31-05-1996
Smt.T.Vedavathi 01-06-1996 31-10-2000
Dr.Ch.Hymavathi 01-11-2000 31-11-2003
Smt.Y.L.Kamala 01-12-2003 31-08-2004
Dr.T.Susile Sarma 01-09-2004 31-08-2005
Smt.T.Prem Shanthi 01-09-2005 30-06-2006
Miss.T.V.Lalitha 01-07-2006 31-12-2006
Sri.J.Sai Babu 01-01-2007 31-06-2008
Smt.A.R.Annapurna 01-07-2008 28-02-2011
Smt.P.V.Ramani 01-03-2011 31-08-2012
Smt.E.MadhuKiran 01-09-2012 30-06-2013
Dr.Panduranga Lakshmi 01-07-2013 31-08-2013
Dr.K.Sowbhagyavathi 10-09-2013 30-09-2013
Dr.A.Suguna 01-10-2013 30-06-2014
Dr.P.V.Dhanalakshmi 01-07-2014 17-09-2014
Dr.J.Lalitha Bharathi 18-09-2014 13-01-2015
Dr.A.Suguna 14-01-2015 30-06-2016
Dr.J.Lalitha Bharathi 01-07-2016 30-06-2017
Smt.S.Rama Devi 01-07-2017 31-05-2018
Dr.G.Padmini 01-09-2017 31-07-2018
Smt.K.Varija 01-06-2018 31-12-2018
Dr.N.V.N.Ratna Kumari 01-08-2018 31-12-2018
Dr.A.Vasundhara 01-01-2019 31-03-2019
Dr.D.Padmavathy 01-04-2019 31-5-2021
Dr.P.Raghava Kumari 01-06-2021 Present